Шилэн данс :: Төсөв гүйцэтгэл

Гүйцэтгэлийн KPI

Төсөв ба Гүйцэтгэл

Төсвийн зарлагын хэмнэлт

Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ

Эрх бүхий байгууллагаас баталсан жилийн төсөв, гүйцэтгэлийн KPI

Онцгойлон: